Hva er markedssituasjonen idag? Hvordan er utsiktene for imorgen?
Les våre oppdaterte kvartalsrapporter fra over 2000 toppledere i norsk næringsliv.

Siste kvartal ble publisert 27.06.2017

Tallene er basert på svar fra ca 2000 ledere i norsk næringsliv. Les mer

2. KVARTAL 2017

Med halve 2017 unnagjort synes det enda tydeligere at det verste er unnagjort for norsk økonomi i denne omgang. Både i fjerde kvartal i fjor og første kvartal i år vokste verdiskapingen i fastlandsøkonomien med ½ prosent, og ulike korttidsindikatorer kan tyde på at styrken i oppsvinget kan ha tiltatt i andre kvartal. 

Ifølge vår kvartalsvise undersøkelse, Næringslivets økonomibarometer (NØB), vurderte NHOs medlemsbedrifter den aktuelle markedssituasjonen som bedre i andre kvartal enn i første. Stemningen har bedret seg i fem kvartaler på rad og er nå den beste siden 2011. Det er særlig i bygge- og anleggsnæringen og i reiselivsnæringen at stemningen er god, mens industrien henger etter. Blant oljeleverandørene er fortsatt et flertall av bedriftene negative.  

Norges Banks regionale nettverk viser en tilsvarende utvikling og indikerer nå en produksjonsvekst på vel 2 prosent. Samtidig viser både nasjonalregnskapet og arbeidskraftundersøkelsen flere sysselsatte. I NØB varsler en større andel av bedriftene flere ansatte fremover og samtidig færre nedbemanninger. Vi anslår nå en AKU-ledighet på 4¼ prosent i år, ned fra 4¾ prosent i fjor. NAV rapporterer om flere ubesatte stillinger, og noen flere av bedriftene i det regionale nettverket melder at de mangler kvalifisert arbeidskraft.  

Også utenfor landets grenser synes oppsvinget å være i godt gjenge. Særlig har Europa overrasket positivt. Eurosonen klokket i første kvartal det sekstende kvartalet på rad med økt aktivitet, og veksttakten er nå nesten 2 prosent årlig rate. Stemningen i bedrifter og husholdninger tyder på enda noe større fart i andre kvartal. I USA var førstekvartalstallene skuffende svake, men økonomien anslås likevel å vokse med vel 2 prosent i år. Tilsvarende vekst anslås for industrilandene samlet, mens vekstøkonomiene anslås å vokse med rundt 4½ prosent. Dette er mer enn i fjor, og reflekterer blant annet at økningen i energi- og råvareprisene har løftet inntekt og etterspørsel i mange av vekstøkonomiene. 

Det siste året har veksten i internasjonal handel også tatt seg opp. I april lå global import 4 prosent høyere enn ett år tidligere. Hovedårsaken er økt marsjfart i vekstøkonomiene, men økt investeringsetterspørsel i industrilandene bidrar også. Sammenliknet med årene forut for finanskrisen er handelsveksten imidlertid fortsatt lav. Og de proteksjonistiske strømningene står fortsatt urovekkende sterkt.  

Et noe fastere internasjonalt vekstbilde bør også gagne norsk eksport. De eksportrettede industribedriftene gir da også uttrykk for større optimisme i NØB. Samtidig tynges fortsatt verkstedseksporten av lav etterspørsel fra oljenæringen globalt. Likevel er fastlandsbedriftenes investeringer på vei opp, og et flertall av NHO-bedriftene varsler nå økte investeringer fremover. 

Flere av de støtdemperne som har hjulpet norsk økonomi over kneika, vil by på mindre drahjelp fremover. Kronesvekkelse ble avløst av -styrking fra forrige årsskifte av. Renten har trolig nådd bunnen. På sitt junimøte fjernet Norges Bank åpningen i sin rentebane for nye kutt. Og beregningene i regjeringens perspektivmelding viser at innfasingen av oljepenger de nærmeste tolv årene bare vil være en drøy firedel av hva den har vært siden årtusenskiftet. Med små utsikter til noen vesentlig økning i oljeprisen betyr dette at veksten i norsk økonomi trolig vil forbli moderat de nærmeste årene, rundt 2 prosent. Når drahjelpen fra rekordlave renter og rask vekst i oljepengene avtar blir det viktigere å sikre at andre deler av økonomien, som eksport og investeringer kan overta.

Artikkelforfatter

ansatt bilde

Økonomisk overblikk

Postadresse

NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Juridiske betingelser
© Næringslivets
Hovedorganisasjon

Besøksadresse

Næringslivets Hus
Middelthuns gate 27
Majorstuen

Telefon: 23 08 80 00
Telefaks: 23 08 80 81