Hva er markedssituasjonen idag? Hvordan er utsiktene for imorgen?
Les våre oppdaterte kvartalsrapporter fra over 2000 toppledere i norsk næringsliv.

Siste kvartal ble publisert 28.09.2017

Tallene er basert på svar fra ca 2000 ledere i norsk næringsliv. Les mer

3. KVARTAL 2017

Vårt ferske økonomibarometer og andre nøkkeltall bekrefter vurderingene i forrige Økonomisk overblikk: Oppsvinget i norsk økonomi etter oljebremsen er i godt gjenge. Mens fastlandsøkonomien vokste med beskjedne 1 prosent i fjor, ligger det an til en vekst på 1½ prosent i år og godt over 2 prosent neste år.

En rekke drivere ligger bak oppsvinget. Rekordlave renter har løftet boligpriser og -bygging. En kraftig opptrapping av oljepengebruken har økt offentlig og privat etterspørsel. Kronefall og lav lønnsvekst har bedret den kostnadsmessige konkurranseevnen. Veksten hos mange av Norges viktigste handelspartnere, særlig i eurosonen, har tatt seg opp. Ikke minst ser det ut til at den sterke nedgangen i oljeinvesteringene på det nærmeste er over.

Næringslivets økonomibarometer (NØB) for tredje kvartal tyder på at oppsvinget er bredt basert. I nær sagt samtlige næringer er det stadig flere som vurderer situasjonen som god og utsiktene som bedre, og stadig færre som svarer dårlig, respektive verre.

Dette gir håp om at andre drivere etter hvert kan overta. Bedriftenes svar tyder på at oppgangen vil bli omsatt i økt etterspørsel. En stadig større andel av bedriftene svarer at de planlegger å øke investeringene fremover. Også våre modellbaserte anslag peker mot økte bedriftsinvesteringer.

Arbeidsmarkedet er også på bedringens vei. Ifølge nasjonalregnskapet har fastlandssysselsettingen økt med 1½ prosent det siste året. En stadig større andel av bedriftene varsler at de vil ansette flere. Vi anslår en jobbvekst på ¾-1 prosent årlig de nærmeste årene. Dette vil ventelig bringe ledigheten videre ned. Ifølge arbeidskraftundersøkelsen toppet ledigheten seg rundt 5 prosent for ett år siden. Mot slutten av tiåret tror vi den vil ha kommet ned mot 3½ prosent. Fortsatt har norsk økonomi mye ledig kapasitet, men en økende andel bedrifter rapporterer nå om mangel på kvalifisert arbeidskraft. I seg selv vil det bidra til å holde veksten tilbake.

Noe av medvinden norsk økonomi har nytt godt av, vil nå løye. Økt aktivitet rundt oss innebærer at rentebunnen trolig er passert utenlands og dermed også her hjemme. Norges Bank har varslet at første renteheving kommer om halvannet års tid. Drahjelpen fra stadig lavere lånekostnader er i så fall over. Oljeprisfall er snudd til -oppgang. Prisen kan øke ytterligere noe fremover. Det peker mot sterkere kronekurs, og isolert sett svakere konkurransekraft. Endelig tyder regjeringens anslag på at budsjettpolitikken måtte bli adskillig mindre ekspansiv fremover. Når økonomien nærmer seg en normalsituasjon, er det da også riktig å dempe oljepengebruken betraktelig.

Mens industrien, og særlig oljeleverandørene, har slitt de siste årene, har andre næringer gjort det relativt godt. Reiselivsnæringen har nytt godt av svak krone og billigere Norgesferie. Bygge- og anleggsnæringen har nytt godt av høy boligbygging og rekordhøye offentlige investeringer, bl.a. til veiformål. Med rentefallet unnagjort og strammere budsjettpolitikk vil veksten i bygge- og anleggsnæringen dempes fremover, noe bedriftene selv også synes å mene: Optimismen er fortsatt høy, men avtakende.

Perspektivmeldingens beregninger tyder på at statsbudsjettet kan stå overfor et betydelig gap mellom økende utgifter og fallende inntekter fremover, om ikke kursen legges om. Grovt sagt kan vi velge mellom vinn-vinn løsningene å øke sysselsettingen eller effektiviteten i offentlig tjenesteproduksjon, eller – hvis dette ikke lykkes – å øke skattene eller redusere ambisjonsnivået for velferdstjenestene. Dette er bakgrunnen for at vi har viet et kapittel til å diskutere offentlig sektor og grensedragningen mellom offentlig og privat produksjon av velferdstjenester. 

Artikkelforfatter

ansatt bilde

Økonomisk overblikk

Postadresse

NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Juridiske betingelser
© Næringslivets
Hovedorganisasjon

Besøksadresse

Næringslivets Hus
Middelthuns gate 27
Majorstuen

Telefon: 23 08 80 00
Telefaks: 23 08 80 81