Hva er markedssituasjonen idag? Hvordan er utsiktene for imorgen?
Les våre oppdaterte kvartalsrapporter fra over 2000 toppledere i norsk næringsliv.

Siste kvartal ble publisert 11.12.2017

Tallene er basert på svar fra ca 2000 ledere i norsk næringsliv. Les mer

4. KVARTAL 2017

Med bare få uker igjen av 2017 synes det klart at året ble bedre enn man kanskje kunne frykte. Donald Trumps løfter om mer proteksjonisme fikk bare delvis politisk støtte i hjemlandet og ble dessuten godt balansert av Xi Jinpings klare signaler om videre åpning av Kina mot resten av verden, blant annet gjennom One Belt, One Road-initiativet. Tidlig i desember kom Storbritannia og EU til enighet om vilkårene for britisk uttreden fra fellesskapet. Selv om svært mye gjenstår før en avtale om fremtidig samkvem er på plass, ryddet dette unna en viktig usikkerhetsfaktor. Aktiviteten i verdensøkonomien har økt mer i år enn antatt for ett år siden. Veksten er dessuten bredt basert. Ikke på ti år har så mange av verdens største økonomier vært inne i et oppsving samtidig. Særlig i eurosonen, der mange av Norges viktigste handelspartnere er, har veksten vært overraskende sterk i år. Utviklingen i finansmarkedene speiler dette. Børskursene er høye, og prisingen av risiko lav. Dette bidrar til lettere tilgang på kapital, og vil i seg selv gi ytterligere fyr på kjelen. Høyere etterspørsel, økt kapasitetsutnytting og mindre usikkerhet drar i samme retning.

Slik sett er det riktig å regne med at veksten holder seg godt oppe også i 2018. Vi regner med en global vekst rundt 3½ prosent, med nesten 5 prosent økning i vekstøkonomiene, og snaut 2 prosent i de rike landene. Med et relativt sterkt underliggende vekstmomentum, synes risikoen å ligge på oppsiden. Men geopolitiske risiki (Russland, Nord-Korea, Midt-Østen), moden konjunktur i USA, mye gjeld og lav risikoprising bærer alle i seg potensial for et mer turbulent og vekstmessig svakere år.

For Norges del har 2017 vært beretningen om en varslet oppgang. Kronefall, rentekutt og massiv økning i oljepengebruken holdt krisen unna. Oljeprisen er doblet siden bunnen, kostnadskutt har senket balanseprisene, og oljeinvesteringene har så godt som bunnet ut. I hele landet faller ledigheten, men mest i de hardest rammede regionene. Det samme kommer til uttrykk i vår kvartalsvise undersøkelse hos NHOs medlemsbedrifter: Gapet mellom landsdelene knappes inn.

Økningen i Fastlands-BNP blir imidlertid bare beskjedne 1½ prosent i år, og vi venter heller ikke noe mer enn vel 2 prosent årlig vekst de to neste årene. Viktige deler av drahjelpen vi har hatt de siste årene, blir borte. Med høyere oljepris ligger kronesvekkelsen trolig bak oss. Etter en årlig økning i oljepengebruken på 21 mrd. kroner siden 2013, innebar statsbudsjettet bare 6 mrd. kroner mer i 2018. Og Norges Bank har varslet at renten skal opp på sikt. Boligpriser og -bygging har allerede toppet ut, og for bygge- og anleggsnæringen blir veksten adskillig mer moderat fremover. Likeledes er det rimelig å tro at veksten for reiseliv blir svakere. Men andre drivere vil trolig kompensere. På bakgrunn av et noe sterkere vekstbilde ute og hjemme venter vi høyere vekst i vareeksporten og bedriftsinvesteringene. Et strammere arbeidsmarked vil ventelig kunne bidra til høyere vekst i husholdningenes kjøpekraft og forbruk.

De forsiktige vekstutsiktene avspeiler at Norge er litt mindre annerledesland enn før. Dette vil bli enda klarere i tiårene som kommer. Lavere underliggende vekst, lavere oljeproduksjon og -inntekter og flere eldre vil svekke balansen i nasjonaløkonomien og dermed også i statsfinansene. I regjeringens perspektivmelding anslås et fremtidig inndekningsbehov på gjennomsnittlig 5 mrd. kroner årlig i perioden 2030-60. Hvis ikke dette gapet tettes, må ambisjonene for velferdsordningene nedskaleres. Regjeringen anviser selv ulike måter å tette gapet på; Vi kan jobbe mer eller smartere, eller øke skattene. Lykkes man ikke med dette, må Oljefondet tappes. Det er imidlertid ingen varig løsning.

Artikkelforfatter

ansatt bilde

Økonomisk overblikk

Postadresse

NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Juridiske betingelser
© Næringslivets
Hovedorganisasjon

Besøksadresse

Næringslivets Hus
Middelthuns gate 27
Majorstuen

Telefon: 23 08 80 00
Telefaks: 23 08 80 81